پیامک

آیت‌الله حق‌شناس‌ره

اگر در زندگی‌تان شکاف‌هایی هست، دلیل آن این است که از بندگی‌تان برای خدای متعال کم گذاشته‌اید.

98---091328

هنرمند کسی است که اشک دیگران را به لبخند شادی تبدیل کند.

91---091637

بخیل، برای ثروت خود نگهبان است و برای وارث، انباردار.

47---093672

بهترین ذخیره فردا،‌کار نیک امروز است.

94---091572

خوشبختی این نیست که مشکلی وجود نداشته باشد، بلکه یعنی توانایی در برخورد با مشکلات

11---093672

...