مرداد


اگر بکوي تو باشد مرا مجال وصول

رسد به دولت وصلت نواي من به اصول

به نظر ميرسد مشکل مهم يا خواسته بسيار ارزشمندي داريد که مدتي است براي رسيدن به راهحل نهايي دچار نگراني هستيد، آنچه من از اين غزل ميفهمم اين است که شما بايد نگاهي صميمانه، منصفانه و منتقدانه به عملکرد خود بيندازيد، به تحليل آنچه انجام دادهايد بپردازيد و با اهلتجربه مشورتکنيد تا علت عدم موفقيت را دريابيد. اين تلاش شما انشاءالله اگر صادقانه باشد به زودي نتيجه ميدهد و با رفع آن مانع، شما به آنچه ميخواهيد دستخواهيديافت.

شهریور

مقام امن و مي بيغش و رفيق شفيق

گرت مدام ميسر شود زهي توفيق

ارزش دوست را بدانيد بنابراين اگر اخيرا ميان شما دوستتان کدورتي ايجاد شده است در رفع آن بکوشيد. اصرار بر اين مسأله است که دنيا و آنچه دنيايي است اصلا و آنچنان ارزش ندارد که شما به آن دلبستگي پيدا کنيد. بنابراين ممکن است علت سردي در روابط شما و دوستتان همين مسأله باشد پس لازم است بررسي دقيقتري بنماييد. از تعريف ديگران که گاهي جنبه چاپلوسي هم پيدا ميکند، بپرهيزيد نه بگذاريد از شما تعريف بيهوده کنند نه خودتان از ديگران تا اين حد تعريف کنيد.