خرداد


شکفته شد گل را و گشت بلبل مست

صلاي سرخوشي اي صوفيان بادهپرست

بايد بدانيد که شاهد مقصود را آنگاه در آغوش خواهيد گرفت که خود را فراموش کنيد، به هدفتان با خلوص بيانديشيد و آنچه را داريد وسيله کسب عشق و علاقه ندانيد. شما چند بار تا به حال امتحان کردهايد و آنگونه که بايد به نتيجه نرسيدهايد. لازم است اين بار با وارستگي، افتادگي و صميميت بيشتري تلاشتان را پيگيري کنيد. به ورزش بپردازيد اما از ورزش مغرور نبايد شد. ضمنا به مشورت بهاي بيشتري دهيد. بيترديد به نتيجه خواهيد رسيد، اما تحمل اندکي از مشکلات، شما را آمادهتر و لذت پيروزي را برايتان چند برابر خواهد کرد.

تیر

مجمع خوبي و لطف است عذارچو مهش

ليكنش مهر و وفا نيست خدايا بدهش

به نظر ميرسد كه به چيزي يا شخصي يا مقامي دل بستهايد كه سطحي، ناپخته و زودگذر است! شيريني، جذابيت و دلربائي خاص دارد اما آنطور كه بايد پايدار و ارزشمند نيست، بايد زمان بيشتري به خودتان بدهيد تا با پختگي و بررسي عميقتر به دنبال خواسته كاملتري بگرديد. در هر حال حس و علاقهاي كه در شما هست ارزشمند ميباشد و نبايد بهطوركلي از راهي كه در پيش گرفتهايد و خواستهاي كه داريد چشم بپوشيد فقط از شتابزدگي و تصميم عجولانه بپرهيزيد.