فروردین

فروردین

معاشران گره از زلف يار بازکنيد

شبي خوشست بدين قصهاش درازکنيد

نويد اينکه قطعا حالي خوبتر از حالا خواهيد داشت. آنچه شما ميطلبيد ارزشمند است و لذا بايد در برابر آن خواسته کوتاه بياييد و بدانيد که شما خواهانيد، پس خواهان بايد بهاي خواستهاش را بپردازد نه خواسته شده. از ياران و نزديکان نامطلوب پرهيز نماييد. ميزان توکل شما به خداوند بزرگ بايد بيشتر باشد و آثار توکل را در زندگيتان نشان دهيد.بدون مهرورزي و عشق زندگي بر شما سخت خواهد شد. خود را از چشمزخم تنگنظران به دور داريد و آنچه را موجب حسادت ديگران ميشود براي آنان به نمايش نگذاريد.

اردیبهشت

مي فكن بر صف رندان نظري بهتر از اين

بر در ميكده ميكن گذري بهتر از اين

دوست عزيز، گرچه نيت شما خوب بوده است و ما هم آرزومنديم كه شما در شرايطي بهتر از آنچه اكنون هستيد قرار بگيريد، اما از غزل حافظ چنين برميآيد كه خوشبختانه شما داراي شرايطي هستيد و اگر با دقت، انصاف و صميميت به آنچه از لحاظ مادي و معنوي داريد بنگريد، منصفانه بايد احساس رضايت كنيد، كافي است خود را با ديگران مقايسه كنيد تا به ارزش آنچه داريد بيشتر پيببريد اين مسأله موجب رضايت حقيقي شما ميشود و چه حالي بهتر از اين؟