کد خبر: ۴۱۶
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۴
پپ
صفحه نخست » تلگرامیه

فروردین

بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم

کز بهر جرعه اي همه محتاج آن دريم

شما چندي پيش مسيري را انتخابکردهايد، به کسي قولي دادهايد با شخصي قراردادي را بستهايد و کاري را شروعکردهايد، شرط عقل آن است که تا عقلا و قطعا دليلي بر غلطبودن آنچه تعهد کردهايد پيدانکردهايد همان تعهد را ادامهدهيد، چرا که روابط انسانها بر اساس قول و قرار و تعهداتشان تنظيمميشود. ناگفتهنماند که ممکناست منافع شما در قطع اين رابطه و عملکرد برخلاف آن باشد ولي در درازمدت قطعا حفظ آبرو و شخصيت شما به خوشنامي و اعتبارتان بستگي دارد. به خدا توکلکنيد.

اردیبهشت

بگذار تا ز شارع ميخانه بگذريم

کز بهر جرعه اي همه محتاج آن دريم

شما چندي پيش مسيري را انتخابکردهايد، به کسي قولي دادهايد با شخصي قراردادي را بستهايد و کاري را شروعکردهايد، شرط عقل آن است که تا عقلا و قطعا دليلي بر غلطبودن آنچه تعهد کردهايد پيدانکردهايد همان تعهد را ادامهدهيد، چرا که روابط انسانها بر اساس قول و قرار و تعهداتشان تنظيمميشود. ناگفتهنماند که ممکناست منافع شما در قطع اين رابطه و عملکرد برخلاف آن باشد ولي در درازمدت قطعا حفظ آبرو و شخصيت شما به خوشنامي و اعتبارتان بستگي دارد. به خدا توکلکنيد.

نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر: